Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 9 đến Bài 12 Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ TP HCM

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 9 đến Bài 12 Tuyết Minh

5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình Hán ngữ 1 học tiếng Trung Thầy Vũ tphcm

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 9 đến Bài 12 em Tuyết Minh là học viên lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ làm giáo viên chủ nhiệm lớp và trực tiếp giảng bài trực tuyến trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TP HCM tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

Video học tiếng Trung online giáo trình Hán ngữ 1 bài 9 đến bài 12

Bên dưới là nội dung bài giảng của Thầy Vũ giảng bài trực tuyến gõ tiếng Trung online trong file word.

 1. 你有手机吗? Nǐ yǒu shǒujī ma
 2. 手机号 shǒujī hào
 3. 你的手机号是什么? Nǐ de shǒujī hào shì shénme
 4. 秘书 mìshū
 5. 你有秘书吗?nǐ yǒu mìshū ma
 6. 先 xiān + V + O
 7. 你先吃饭吧 nǐ xiān chīfàn ba
 8. 你先喝茶吧 nǐ xiān hē chá ba
 9. 你先回家吧 nǐ xiān huí jiā ba
 10. 介绍 jièshào
 11. 你先介绍吧 nǐ xiān jièshào ba
 12. V + 一下 yí xià
 13. 你等一下 nǐ děng yí xià
 14. 你介绍一下吧 nǐ jièshào yí xià ba
 15. 位 wèi
 16. 这位是谁? Zhè wèi shì shuí
 17. 这位是我的秘书 zhè wèi shì wǒ de mìshū
 18. 欢迎 huānyíng
 19. 欢迎你来我家 huānyíng nǐ lái wǒ jiā
 20. 也 yě
 21. 我也是职员 wǒ yě shì zhíyuán
 22. 我也要喝茶 wǒ yě yào hē chá
 23. 我也要去 wǒ yě yào qù
 24. 我们 wǒmen
 25. 我们去哪儿吃饭? Wǒmen qù nǎr chīfàn
 26. 他们 tāmen
 27. 他们是谁?tāmen shì shuí
 28. 他们是我的朋友 tāmen shì wǒ de péngyou
 29. 你们 nǐmen
 30. 你们是职员吗?nǐ men shì zhíyuán ma
 31. 都 dōu
 32. 我们都是职员 wǒmen dōu shì zhíyuán
 33. 俩 liǎ = 两个人 liǎng ge rén
 34. 你们俩是谁? Nǐ men liǎ shì shuí
 35. 学生 xuéshēng
 36. 没什么 méi shénme
 37. 手提包 shǒu tí bāo
 38. 你找着我的手提包了吗?nǐ zhǎo zháo wǒ de shǒu tí bāo le ma
 39. 交 jiāo
 40. 你交给我钱吧 nǐ jiāo gěi wǒ qián ba
 41. 好好 hǎo hāo
 42. 你好好工作吧 nǐ hǎo hāo gōngzuò ba
 43. 大衣 dàyī
 44. 外套 wài tào
 45. 衣包 yī bāo
 46. 口袋 kǒudài
 47. 你的钱包我放在口袋里了 nǐ de qiánbāo wǒ fàng zài kǒudài lǐ le
 48. 丢三落四 diū sān là sì
 49. 丢 diū
 50. 我丢了你的钱包了 wǒ diū le nǐ de qiánbāo le
 51. 放掉 fàng diào
 52. 倒水 dào shuǐ
 53. 放进糖 fàng jìn táng
 54. 往水杯里放进糖 wǎng shuǐ bēi lǐ fàng jìn táng
 55. 你放一点糖吧 nǐ fàng yì diǎn táng ba
 56. 落后 lòu hòu
 57. 经济很落后 jīngjì hěn luòhòu
 58. 我丢钱包了 wǒ diū qiánbāo le
 59. 落 luò là
 60. 发现 fāxiàn
 61. 秘密 mì mi

Nội dung bài học hôm nay quan trọng lắm các bạn vì có liên quan đến cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thiết yếu để làm tiền đề học lên giáo trình Hán ngữ quyển 2. Các bạn học viên chú ý xem thật kỹ video bài giảng này và có chỗ nào chưa hiểu thì các bạn hay đăng câu hỏi ngay bên dưới này trong mục bình luận nha các bạn.

Trả lời