Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng

5/5 - (1 bình chọn)

Tài liệu tiếng Trung thương mại Thầy Vũ chủ biên online

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi toàn bộ tài liệu chuyên đề tiếng Trung thương mại do Th.s Nguyễn Minh Vũ cung cấp cho chúng ta hoàn toàn miễn phí nhé. Chỉ cần các bạn luyện tập mỗi ngày theo bài giảng được đăng tải trên website ChineMaster thì chắc chắn rằng khi giao tiếp trong công việc trình độ tiếng Trung của các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ ôn luyện, Thầy Vũ sẽ đồng hành và mang đến cho chúng ta những kiến thức mới đầy thú vị, bổ ích. Ngoài ra các bạn học viên có thể tìm kiếm thật nhiều chuyên đề khác liên quan đến tiếng Trung thông qua website ChineMaster.

Thông qua link bên dưới các bạn học viên hãy tích lũy cho mình kiến thức tiếng Trung cần thiết, toàn bộ tài liệu do Thầy Vũ biên soạn và mang đến cho chúng ta những kiến thức được sàng lọc một cách bổ ích nhất, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi nhé.

Tài liệu giáo trình tiếng Trung mới Thầy Vũ

Nếu các bạn muốn đăng ký khóa học tại trung tâm ChineMaster cơ sở tại TPHCM thì hãy tham khảo thêm thông tin liên quan đến trung tâm và địa chỉ cụ thể ở link bên dưới. Đồng thời có thể tham khảo những khóa học theo những khung giờ phù hợp để đăng ký trực tiếp tại đây nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM CS2

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Tổng hợp ngữ pháp HSK 8 tài liệu luyện thi HSK cấp 8 mới

Sau đây là nội dung bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi tiếp nội dung quan trọng vào vở nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng

Nội dung chuyên đề Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng là giáo án bài giảng Thầy Vũ thiết kế dành cho các bạn học viên muốn đăng ký khóa học tiếng Trung thương mại công xưởng. Đây là tài liệu giảng dạy đồng bộ cho Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TPHCM Sài Gòn.

纤维肌痛有时被误认为是 MS,而 MS 有时被误认为是纤维肌痛。这两种情况在女性中更常见,并且都会引起疼痛、疲劳和脑雾等症状。但是,两者之间是否存在超越这些共同点的联系?

2018 年 7 月在线发表在多发性硬化症杂志上的一项研究检查了来自加拿大四个地点的近 14,000 名 MS 患者的健康记录,并将其与近 67,000 名非 MS 患者的记录进行了比较。研究人员发现,在诊断出患有 MS 的人中,纤维肌痛的发生率是其 3 倍。然而,由于该研究的目标是确定 MS 的早期迹象,因此没有进一步探讨纤维肌痛和 MS 之间的联系。

至少一位研究人员,医学博士 Ethan B. Russo 提出了理论,多发性硬化症和纤维肌痛——以及偏头痛、肠易激综合征 (IBS) 和其他一些疾病——都有一个他称之为临床内源性大麻素缺乏症的潜在问题。

内源性大麻素是人体自然产生的类似大麻的分子。内源性大麻素受体存在于大脑、神经、皮肤、血管和全身其他器官中。因此,内源性大麻素系统参与全身大部分生理功能的调节。

Russo 博士在 2016 年 7 月发表于 Cannabis and Cannabinoid Research 的一篇文章中表示,“所有人都有潜在的内源性大麻素基调,这反映了内源性大麻素、anandamide(花生四烯基乙醇酰胺)和 2-花生四烯酸甘油的水平,它们的产生,代谢,以及大麻素受体的相对丰度和状态。”他说,内源性大麻素缺乏会引起病理生理学或功能性变化,这些变化是各种疾病和综合征的特征。

在同一篇文章中,Russo 描述了基于大麻的 IBS、偏头痛、纤维肌痛和其他一些疾病的现有研究,并呼吁在该研究领域进行随机临床试验。

根据美国国家多发性硬化症协会的数据,癫痫发作是癫痫的标志,有时也会发生在 MS 中,尽管它们相当少见,发生在 2% 到 5% 的 MS 人群中。

就像癫痫患者一样,MS 患者的癫痫发作是神经元异常放电的结果。然而,MS 癫痫发作的具体原因尚不清楚。它们可能是由易感个体大脑中的 MS 病变引发的。事实上,2019 年 6 月发表在神经病学前沿的一项研究得出结论,“MS 患者中发生的皮质病变可能在共病癫痫中发挥重要作用。”但是,关于 MS 和癫痫之间的联系还有很多未知。

MS 不是一种罕见的疾病,但也不是那么常见。因此,毫不奇怪,许多人对此知之甚少,而且有时他们所知道的都是错误的。此外,科学家们对 MS 的理解——是什么增加了患它的风险、如何最好地治疗它以及如何与它一起生活——近年来有了很大的进步。因此,即使是一些医生也可能对 MS 持有过时的信念。对于患有这种疾病的人来说,重要的是要知道什么是什么。

多发性硬化症患者的健康饮食与任何人的健康饮食没有什么不同。基本的良好营养——来自瘦肉蛋白质、全麦碳水化合物来源、水果、蔬菜和健康脂肪(来自鱼、坚果、种子和油)的足够卡路里——可以大大有助于保持你的能量水平和帮助预防2型糖尿病和心脏病等慢性病。某些食物也可能有助于控制与 MS 相关的症状,例如有助于缓解便秘的高纤维食物。

National MS Society 可能是美国最著名的 MS 患者倡导组织,这是有充分理由的。它通过其当地分会和 MS 导航器提供各种信息、帮助和支持,这些导航器可以在线或通过电话聊天。如果您对 MS 有疑问、需要帮助寻找医疗保健提供者或获得健康保险福利、想要参加当地的 MS 相关活动或想要自己参与宣传工作,这是一个很好的起点。

MSAA 专门通过其免费帮助热线、冷却产品计划、MRI 访问基金等来改善 MS 患者的生活。查看其活动日历,了解美国和波多黎各各地的免费教育演示。试用它的 My MS Manager 应用程序来跟踪疾病活动、存储您的医疗信息并生成图表和报告。 (该应用程序适用于 Android 和 iOS 设备,对 MS 患者及其护理人员免费。)MSAA 还与 HealthUnlocked 合作,为在线讨论和支持提供空间。

MS Focus 提供各种赠款计划,以提供辅助技术、笔记本电脑、紧急生活援助、家庭护理和冷却用品。该网站还提供了 MS 支持小组的目录,并列出了专注于 MS 教育、筹款和健康活动的现场活动。

进行性多发性硬化症,包括原发性和继发性进展性多发性硬化症,可导致严重的身体和认知障碍,直到最近,这些形式的多发性硬化症还没有可用的药物治疗。进展性 MS 联盟正在努力通过开展更多更好的研究来加快为受影响的人开发药物治疗和其他疗法,从而改变进展性 MS 患者的生活。

MS 联盟汇集了九个成员组织,共同致力于改善 MS 患者的生活。它提供了一种快速的方法来找出这些组织中哪些可能有对您有帮助的计划。

Race to Erase MS 年度盛会吸引了名人名人录和大量资金来资助治疗 MS 的研究。虽然晚会的门票价格对于普通人来说可能有点高,但第二天举行的 MS 论坛和博览会是免费向公众开放的,并且可以接触到美国的一些顶级 MS 研究人员。

当您第一次被诊断出患有 MS 或想要帮助朋友和家人了解病情时,Mayo Clinic 网站是一个很好的起点。该网站提供有关症状、诊断和治疗的基本信息,以及对身体状况的简单说明。

减少与 MS 相处的一种方法是倾听其他人谈论他们的情况。多发性硬化症中心联盟汇集了一系列视频,介绍 MS 患者以及治疗 MS 的医生、护士和其他医疗保健专业人员。您很有可能会发现很多相关内容,也许还有一些关于如何更好地管理 MS 的新想法。

这是参与 MS 研究的机会,而不必参加临床试验。当您加入 iConquerMS 时,您就贡献了有关 MS 病史、症状和治疗的信息。然后,研究人员使用您的信息以及其他数千名 MS 患者的信息,寻找有关 MS 病因和治疗它的最佳方法的模式和线索。作为 iConquerMS 会员,您还可以就您希望完成的研究类型直接向研究人员提出建议。

MS 患者有很多很棒的博客,但订阅 MultipleSclerosis.net 的好处是您可以定期收到来自各种不同声音的博客文章。是的,他们都有多发性硬化症的诊断,但他们每个人都有自己的经历、关注点和对生活、MS 以及两者的交集的看法。

每周主持人 Jon Strum 都会讨论另一个 MS 话题,从干细胞移植到康复进展,再到可能影响 MS 患者的医疗保健立法。在他采访科学家、活动家、多发性硬化症护理人员和其他生活受到多发性硬化症影响的人时,请收听。

与 MS 共存意味着生活在不确定性中,而 COVID-19 大流行只会增加这种不确定性。一方面,不确定 MS 患者感染 COVID-19 的风险是否高于普通大众,尽管有一些理由认为他们可能会这样做。另一方面,残疾程度较高的 MS 患者如果感染 COVID-19,出现并发症的风险似乎更高。

但仍有很多未知数,包括何时以及是否可以安全外出,甚至去医生办公室进行常规或紧急护理。在此期间与您的 MS 护理提供者保持联系非常重要,自大流行开始以来,美国远程医疗的广泛应用使其更安全,并且对某些人来说更容易做到这一点。如果您还没有尝试过虚拟访问,您可能会感到惊喜。

几乎每个人都因 COVID-19 而感到焦虑和恐惧,这是不可否认的。但是对于许多多发性硬化症患者来说,在大流行中生活已经发挥了他们在多发性硬化症中学到的技能:如何提前计划即使是简单的外出,如杂货店购物,如何在保持联系的同时与家人和朋友保持联系你的物理距离,以及当你真正想要的东西不可用时如何处理可用的东西。

尽管如此,即使是通常具有良好应对能力的人也会因这些异常时期而感到压力,重要的是做一些你知道对你的心理健康有益的事情,比如健康饮食、充足的睡眠、保持体育锻炼习惯,以及寻求信息和支持,不仅来自朋友,而且来自更大的 MS 社区。所有主要的 MS 患者倡导组织以及许多较小的组织都有情况说明书、帮助热线、网络研讨会、聊天、锻炼视频。

Giáo án bài giảng chương trình đào tạo kiến thức tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao cho các bạn học viên. Bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung cho các đoạn văn bản ứng dụng trên theo bài tập Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng.

Xiānwéi jī tòng yǒushí bèi wù rènwéi shì MS, ér MS yǒushí bèi wù rènwéi shì xiānwéi jī tòng. Zhè liǎng zhǒng qíngkuàng zài nǚxìng zhòng gèng chángjiàn, bìngqiě dūhuì yǐnqǐ téngtòng, píláo hé nǎo wù děng zhèngzhuàng. Dànshì, liǎng zhě zhī jiān shìfǒu cúnzài chāoyuè zhèxiē gòngtóng diǎn de liánxì?

2018 Nián 7 yuè zàixiàn fābiǎo zài duōfā xìng yìnghuà zhèng zázhì shàng de yī xiàng yánjiū jiǎnchále láizì jiānádà sì gèdìdiǎn de jìn 14,000 míng MS huànzhě de jiànkāng jìlù, bìng jiāng qí yǔ jìn 67,000 míng fēi MS huànzhě de jìlù jìnxíngle bǐjiào. Yánjiū rényuán fāxiàn, zài zhěnduàn chū huàn yǒu MS de rén zhōng, xiānwéi jī tòng de fǎ shēng lǜ shì qí 3 bèi. Rán’ér, yóuyú gāi yánjiū de mùbiāo shì quèdìng MS de zǎoqí jīxiàng, yīncǐ méiyǒu jìnyībù tàntǎo xiānwéi jī tòng hé MS zhī jiān de liánxì.

Zhìshǎo yī wèi yánjiū rényuán, yīxué bóshì Ethan B. Russo tíchūle lǐlùn, duōfā xìng yìnghuà zhèng hé xiānwéi jī tòng——yǐjí piān tóutòng, cháng yì jī zònghé zhēng (IBS) hé qítā yīxiē jíbìng——dōu yǒu yīgè tāchēng zhī wèi línchuáng nèi yuán xìng dàmá sù quēfá zhèng de qiánzài wèntí.

Nèi yuán xìng dàmá sù shì réntǐ zìrán chǎnshēng de lèisì dàmá de fēnzǐ. Nèi yuán xìng dàmá sù shòu tǐ cúnzài yú dànǎo, shénjīng, pífū, xiěguǎn hé quánshēn qítā qìguān zhōng. Yīncǐ, nèi yuán xìng dàmá sù xìtǒng cānyù quánshēn dà bùfèn shēnglǐ gōngnéng de tiáojié.

Russo bóshì zài 2016 nián 7 yuè fābiǎo yú Cannabis and Cannabinoid Research de yī piān wénzhāng zhōng biǎoshì,“suǒyǒu rén dōu yǒu qiánzài de nèi yuán xìng dàmá sù jīdiào, zhè fǎnyìngle nèi yuán xìng dàmá sù,anandamide(huāshēng sì xī jī yǐchún xiān’àn) hé 2-huāshēng sì xī suān gānyóu de shuǐpíng, tāmen de chǎnshēng, dàixiè, yǐjí dàmá sù shòu tǐ de xiāngduì fēng dù hé zhuàngtài.” Tā shuō, nèi yuán xìng dàmá sù quēfá huì yǐnqǐ bìnglǐ shēnglǐxué huò gōngnéng xìng biànhuà, zhèxiē biànhuà shì gè zhǒng jíbìng hé zònghé zhēng de tèzhēng.

Zài tóngyī piān wénzhāng zhōng,Russo miáoshùle jīyú dàmá de IBS, piān tóutòng, xiānwéi jī tòng hé qítā yīxiē jíbìng de xiàn yǒu yánjiū, bìng hūyù zài gāi yánjiū lǐngyù jìnxíng suíjī línchuáng shìyàn.

Gēnjù měiguó guójiā duōfā xìng yìnghuà zhèng xiéhuì de shùjù, diānxián fāzuò shì diānxián de biāozhì, yǒushí yě huì fāshēng zài MS zhōng, jǐnguǎn tāmen xiāngdāng shǎojiàn, fāshēng zài 2% dào 5% de MS rénqún zhōng.

Jiù xiàng diānxián huànzhě yīyàng,MS huànzhě de diānxián fāzuò shì shénjīng yuán yìcháng fàngdiàn de jiéguǒ. Rán’ér,MS diānxián fāzuò de jùtǐ yuányīn shàng bù qīngchǔ. Tāmen kěnéng shì yóu yì gǎn gètǐ dànǎo zhōng de MS bìngbiàn yǐnfā de. Shìshí shàng,2019 nián 6 yuè fābiǎo zài shénjīngbìng xué qiányán de yī xiàng yánjiū dé chū jiélùn,“MS huànzhě zhōng fāshēng de pízhí bìngbiàn kěnéng zài gòng bìng diānxián zhōng fāhuī zhòngyào zuòyòng.” Dànshì, guānyú MS hé diānxián zhī jiān de liánxì hái yǒu hěnduō wèizhī.

MS bùshì yī zhǒng hǎnjiàn de jíbìng, dàn yě bùshì nàme chángjiàn. Yīncǐ, háo bù qíguài, xǔduō rén duì cǐ zhīzhī shèn shǎo, érqiě yǒushí tāmen suǒ zhīdào de dōu shì cuòwù de. Cǐwài, kēxuéjiāmen duì MS de lǐjiě——shì shénme zēngjiāle huàn tā de fēngxiǎn, rúhé zuì hǎo de zhìliáo tā yǐjí rúhé yǔ tā yīqǐ shēnghuó——jìnnián lái yǒule hěn dà de jìnbù. Yīncǐ, jíshǐ shì yīxiē yīshēng yě kěnéng duì MS chí yǒu guòshí de xìnniàn. Duìyú huàn yǒu zhè zhǒng jíbìng de rén lái shuō, zhòngyào de shì yào zhīdào shénme shì shénme.

Duōfā xìng yìnghuà zhèng huànzhě de jiànkāng yǐnshí yǔ rènhé rén de jiànkāng yǐnshí méiyǒu shé me bùtóng. Jīběn de liánghǎo yíngyǎng——láizì shòu ròu dànbáizhí, quán mài tànshuǐ huàhéwù láiyuán, shuǐguǒ, shūcài hé jiànkāng zhīfáng (láizì yú, jiānguǒ, zhǒngzǐ hé yóu) de zúgòu kǎlùlǐ——kěyǐ dàdà yǒu zhù yú bǎochí nǐ de néngliàng shuǐpíng hé bāngzhù yùfáng 2 xíng tángniàobìng hé xīnzàng bìng děng mànxìngbìng. Mǒu xiē shíwù yě kěnéng yǒu zhù yú kòngzhì yǔ MS xiāngguān de zhèngzhuàng, lìrú yǒu zhù yú huǎnjiě biànmì de gāo xiānwéi shíwù.

National MS Society kěnéng shì měiguó zuì zhùmíng de MS huànzhě chàngdǎo zǔzhī, zhè shì yǒu chōngfèn lǐyóu de. Tā tōngguò qí dāngdì fēnhuì hé MS dǎoháng qì tígōng gè zhǒng xìnxī, bāngzhù hé zhīchí, zhèxiē dǎoháng qì kěyǐ zàixiàn huò tōngguò diànhuà liáotiān. Rúguǒ nín duì MS yǒu yíwèn, xūyào bāngzhù xúnzhǎo yīliáo bǎojiàn tígōng zhě huò huòdé jiànkāng bǎoxiǎn fúlì, xiǎng yào cānjiā dāngdì de MS xiāngguān huódòng huò xiǎng yào zìjǐ cānyù xuānchuán gōngzuò, zhè shì yīgè hěn hǎo de qǐdiǎn.

MSAA zhuānmén tōngguò qí miǎnfèi bāngzhù rèxiàn, lěngquè chǎnpǐn jìhuà,MRI fǎngwèn jījīn děng lái gǎishàn MS huànzhě de shēnghuó. Chákàn qí huódòng rìlì, liǎojiě měiguó hé bōduōlígè gè dì de miǎnfèi jiàoyù yǎnshì. Shìyòng tā de My MS Manager yìngyòng chéngxù lái gēnzōng jíbìng huódòng, cúnchú nín de yīliáo xìnxī bìng shēngchéng túbiǎo hé bàogào. (Gāi yìngyòng chéngxù shìyòng yú Android hé iOS shèbèi, duì MS huànzhě jí qí hùlǐ rényuán miǎnfèi.)MSAA hái yǔ HealthUnlocked hézuò, wèi zàixiàn tǎolùn hé zhīchí tígōng kōngjiān.

MS Focus tígōng gè zhǒng zèng kuǎn jìhuà, yǐ tígōng fǔzhù jìshù, bǐjìběn diànnǎo, jǐnjí shēnghuó yuánzhù, jiātíng hùlǐ hé lěngquè yòngpǐn. Gāi wǎngzhàn hái tígōngle MS zhīchí xiǎozǔ de mùlù, bìng liè chūle zhuānzhù yú MS jiàoyù, chóu kuǎn hé jiànkāng huódòng de xiànchǎng huódòng.

Jìnxíng xìng duōfā xìng yìnghuà zhèng, bāokuò yuán fā xìng hé jì fā xìng jìnzhǎn xìng duōfā xìng yìnghuà zhèng, kě dǎozhì yánzhòng de shēntǐ hé rèn zhī zhàng’ài, zhídào zuìjìn, zhèxiē xíngshì de duōfā xìng yìnghuà zhèng hái méiyǒu kěyòng di yàowù zhìliáo. Jìnzhǎn xìng MS liánméng zhèngzài nǔlì tōngguò kāizhǎn gèng duō gèng hǎo de yánjiū lái jiākuài wèi shòu yǐngxiǎng de rén kāifā yàowù zhìliáo hé qítā liáofǎ, cóng’ér gǎibiàn jìnzhǎn xìng MS huànzhě de shēnghuó.

MS liánméng huìjíle jiǔ gè chéngyuán zǔzhī, gòngtóng zhìlì yú gǎishàn MS huànzhě de shēnghuó. Tā tígōngle yī zhǒng kuàisù de fāngfǎ lái zhǎo chū zhèxiē zǔzhī zhōng nǎxiē kěnéng yǒu duì nín yǒu bāngzhù de jìhuà.

Race to Erase MS niándù shènghuì xīyǐnle míngrén míngrén lù hé dàliàng zījīn lái zīzhù zhìliáo MS de yánjiū. Suīrán wǎnhuì de ménpiào jiàgé duìyú pǔtōng rén lái shuō kěnéng yǒudiǎn gāo, dàn dì èr tiān jǔxíng de MS lùntán hé bólǎnhuì shì miǎnfèi xiàng gōngzhòng kāifàng de, bìngqiě kěyǐ jiēchù dào měiguó de yīxiē dǐngjí MS yánjiū rényuán.

Dāng nín dì yī cì bèi zhěnduàn chū huàn yǒu MS huò xiǎng yào bāngzhù péngyǒu hé jiārén liǎojiě bìngqíng shí,Mayo Clinic wǎngzhàn shì yīgè hěn hǎo de qǐdiǎn. Gāi wǎngzhàn tígōng yǒuguān zhèngzhuàng, zhěnduàn hé zhìliáo de jīběn xìnxī, yǐjí duì shēntǐ zhuàngkuàng de jiǎndān shuōmíng.

Jiǎnshǎo yǔ MS xiāngchǔ de yī zhǒng fāngfǎ shì qīngtīng qítā rén tánlùn tāmen de qíngkuàng. Duōfā xìng yìnghuà zhèng zhōngxīn liánméng huìjíle yī xìliè shìpín, jièshào MS huànzhě yǐjí zhìliáo MS de yīshēng, hùshì hé qítā yīliáo bǎojiàn zhuānyè rényuán. Nín hěn yǒu kěnéng huì fāxiàn hěnduō xiāngguān nèiróng, yěxǔ hái yǒu yīxiē guānyú rúhé gèng hǎo de guǎnlǐ MS de xīn xiǎngfǎ.

Zhè shì cānyù MS yánjiū de jīhuì, ér bùbì cānjiā línchuáng shìyàn. Dāng nín jiārù iConquerMS shí, nín jiù gòngxiànle yǒuguān MS bìngshǐ, zhèngzhuàng hé zhìliáo de xìnxī. Ránhòu, yánjiū rényuán shǐyòng nín de xìnxī yǐjí qítā shù qiān míng MS huànzhě de xìnxī, xúnzhǎo yǒuguān MS bìngyīn hé zhìliáo tā de zuì jiā fāngfǎ de móshì hé xiànsuǒ. Zuòwéi iConquerMS huìyuán, nín hái kěyǐ jiù nín xīwàng wánchéng de yánjiū lèixíng zhíjiē xiàng yánjiū rényuán tíchū jiànyì.

MS huànzhě yǒu hěnduō hěn bàng de bókè, dàn dìngyuè MultipleSclerosis.Net de hǎochù shì nín kěyǐ dìngqí shōu dào láizì gè zhǒng bùtóng shēngyīn de bókè wénzhāng. Shì de, tāmen dōu yǒu duōfā xìng yìnghuà zhèng de zhěnduàn, dàn tāmen měi gèrén dōu yǒu zìjǐ de jīnglì, guānzhù diǎn hé duì shēnghuó,MS yǐjí liǎng zhě de jiāojí de kànfǎ.

Měi zhōu zhǔchí rén Jon Strum dūhuì tǎolùn lìng yīgè MS huàtí, cóng gànxìbāo yízhí dào kāngfù jìnzhǎn, zài dào kěnéng yǐngxiǎng MS huànzhě de yīliáo bǎojiàn lìfǎ. Zài tā cǎifǎng kēxuéjiā, huódòng jiā, duōfā xìng yìnghuà zhèng hùlǐ rényuán hé qítā shēnghuó shòudào duōfā xìng yìnghuà zhèng yǐngxiǎng de rén shí, qǐng shōutīng.

Yǔ MS gòngcún yìwèizhe shēnghuó zài bù quèdìng xìng zhòng, ér COVID-19 dà liúxíng zhǐ huì zēngjiā zhè zhǒng bù quèdìng xìng. Yī fāngmiàn, bù quèdìng MS huànzhě gǎnrǎn COVID-19 de fēngxiǎn shìfǒu gāo yú pǔtōng dàzhòng, jǐnguǎn yǒu yīxiē lǐyóu rènwéi tāmen kěnéng huì zhèyàng zuò. Lìng yī fāngmiàn, cánjí chéngdù jiào gāo de MS huànzhě rúguǒ gǎnrǎn COVID-19, chūxiàn bìngfā zhèng de fēngxiǎn sìhū gèng gāo.

Dàn réng yǒu hěnduō wèizhīshù, bāokuò hé shí yǐjí shìfǒu kěyǐ ānquán wàichū, shènzhì qù yīshēng bàngōngshì jìnxíng chángguī huò jǐnjí hùlǐ. Zài cǐ qíjiān yǔ nín de MS hùlǐ tígōng zhě bǎochí liánxì fēicháng zhòngyào, zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, měiguó yuǎnchéng yīliáo de guǎngfàn yìngyòng shǐ qí gèng ānquán, bìngqiě duì mǒu xiē rén lái shuō gèng róngyì zuò dào zhè yīdiǎn. Rúguǒ nín hái méiyǒu chángshìguò xūnǐ fǎngwèn, nín kěnéng huì gǎndào jīngxǐ.

Jīhū měi gèrén dōu yīn COVID-19 ér gǎndào jiāolǜ hé kǒngjù, zhè shì bùkě fǒurèn de. Dànshì duìyú xǔduō duōfā xìng yìnghuà zhèng huànzhě lái shuō, zài dà liúxíng zhōng shēnghuó yǐjīng fāhuīle tāmen zài duōfā xìng yìnghuà zhèng zhōngxué dào de jìnéng: Rúhé tíqián jìhuà jíshǐ shì jiǎndān de wàichū, rú záhuò diàn gòuwù, rúhé zài bǎochí liánxì de tóngshí yǔ jiārén hé péngyǒu bǎochí liánxì nǐ de wùlǐ jùlí, yǐjí dāng nǐ zhēnzhèng xiǎng yào de dōngxī bùkěyòngshí rúhé chǔlǐ kě yòng de dōngxī.

Jǐnguǎn rúcǐ, jíshǐ shì tōngcháng jùyǒu liánghǎo yìngduì nénglì de rén yě huì yīn zhèxiē yìcháng shíqí ér gǎndào yālì, zhòngyào de shì zuò yīxiē nǐ zhīdào duì nǐ de xīnlǐ jiànkāng yǒuyì de shìqíng, bǐrú jiànkāng yǐnshí, chōngzú de shuìmián, bǎochí tǐyù duànliàn xíguàn, yǐjí xúnqiú xìnxī hé zhīchí, bùjǐn láizì péngyǒu, érqiě láizì gèng dà de MS shèqū. Suǒyǒu zhǔyào de MS huànzhě chàngdǎo zǔzhī yǐjí xǔduō jiào xiǎo de zǔzhī dōu yǒu qíngkuàng shuōmíngshū, bāngzhù rèxiàn, wǎngluò yántǎo huì, liáotiān, duànliàn shìpín.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng vào thực tế theo giáo án Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng.

Đau cơ xơ hóa đôi khi bị nhầm với MS, và MS đôi khi bị nhầm với đau cơ xơ hóa. Cả hai đều xảy ra thường xuyên hơn ở phụ nữ và cả hai đều có thể gây đau, mệt mỏi và sương mù não, trong số các triệu chứng khác. Nhưng liệu có mối liên hệ nào giữa hai thứ vượt ra ngoài những điểm chung này không?

Một nghiên cứu được công bố trực tuyến vào tháng 7 năm 2018 trên Tạp chí Đa xơ cứng đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của gần 14.000 người bị MS từ bốn địa điểm của Canada và so sánh chúng với hồ sơ của gần 67.000 người không bị MS. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chứng đau cơ xơ hóa phổ biến hơn gấp 3 lần ở những người được chẩn đoán mắc chứng MS. Tuy nhiên, vì mục tiêu của nghiên cứu là xác định các dấu hiệu sớm của MS, nó không khám phá thêm mối liên hệ giữa đau cơ xơ hóa và MS.

Ít nhất một nhà nghiên cứu, Ethan B.Russo, MD, đã đưa ra giả thuyết rằng bệnh đa xơ cứng và đau cơ xơ hóa – cũng như chứng đau nửa đầu, hội chứng ruột kích thích (IBS) và một số bệnh lý khác – có chung một vấn đề cơ bản mà ông gọi là thiếu hụt nội tiết tố lâm sàng.

Endocannabinoids là các phân tử giống cần sa được cơ thể con người sản xuất tự nhiên. Các thụ thể endocannabinoid được tìm thấy trong não, dây thần kinh, da, mạch máu và các cơ quan khác trên toàn cơ thể. Do đó, hệ thống endocannabinoid tham gia vào việc điều chỉnh các chức năng sinh lý trên khắp cơ thể.

Theo Tiến sĩ Russo, trong một bài báo được xuất bản vào tháng 7 năm 2016 trên Tạp chí Cần sa và Nghiên cứu Cannabinoid, “Tất cả con người đều có giai điệu nội tiết tố cơ bản phản ánh mức độ của các endocannabinoids, anandamide (arachidonylethanolamide) và 2-arachidonoylglycerol, sản xuất của chúng, sự trao đổi chất, sự phong phú và trạng thái tương đối của các thụ thể cannabinoid. ” Ông nói, sự thiếu hụt trong giai điệu nội tiết tố, dẫn đến sinh lý bệnh, hoặc những thay đổi chức năng đặc trưng cho các bệnh và hội chứng khác nhau.

Trong cùng một bài báo, Russo mô tả các nghiên cứu hiện có về điều trị dựa trên cần sa đối với IBS, chứng đau nửa đầu, đau cơ xơ hóa và một số tình trạng khác, đồng thời kêu gọi các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong lĩnh vực nghiên cứu này.

Theo Hiệp hội Đa xơ cứng Quốc gia, co giật là dấu hiệu nhận biết của bệnh động kinh và đôi khi chúng cũng xảy ra ở MS, mặc dù chúng khá hiếm gặp, xảy ra ở 2 đến 5% dân số MS.

Cũng giống như ở những người bị động kinh, các cơn co giật xảy ra ở những người bị MS là kết quả của việc các tế bào thần kinh hoạt động bất thường. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của co giật trong MS vẫn chưa được biết rõ. Có thể chúng được kích hoạt bởi các tổn thương MS trong não ở những người nhạy cảm. Thật vậy, một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2019 trên tạp chí Frontiers in Neurology đã kết luận rằng “Tổn thương vỏ não xảy ra ở bệnh nhân MS có thể đóng một vai trò quan trọng trong bệnh động kinh kèm theo”. Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về mối liên hệ giữa MS và chứng động kinh.

MS không phải là một bệnh hiếm gặp, nhưng nó cũng không phổ biến. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người biết rất ít về nó và đôi khi những gì họ biết là sai. Ngoài ra, sự hiểu biết của các nhà khoa học về MS – nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh này, cách điều trị tốt nhất và cách sống tốt với bệnh này – đã tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây. Vì vậy, ngay cả một số bác sĩ cũng có thể tin tưởng lỗi thời về MS. Đối với những người sống chung với căn bệnh này, điều quan trọng là phải biết những gì là gì.

Một chế độ ăn uống lành mạnh cho những người bị bệnh đa xơ cứng không khác nhiều so với một chế độ ăn uống lành mạnh cho bất kỳ ai. Dinh dưỡng tốt cơ bản – đủ calo từ hỗn hợp protein nạc, nguồn carbohydrate nguyên hạt, trái cây, rau và chất béo lành mạnh (từ cá, các loại hạt, hạt và dầu) – có thể giúp bạn duy trì mức năng lượng và giúp đỡ để ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Một số loại thực phẩm cũng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng liên quan đến MS, chẳng hạn như thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm táo bón.

National MS Society có lẽ là tổ chức vận động cho bệnh nhân MS nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ, và vì lý do chính đáng. Nó cung cấp thông tin, trợ giúp và hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các chương địa phương của nó và thông qua MS Navigators của nó, những người sẵn sàng trò chuyện trực tuyến hoặc qua điện thoại. Đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn có thắc mắc về MS, cần trợ giúp tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc tìm kiếm các quyền lợi bảo hiểm y tế, muốn tham dự một sự kiện liên quan đến MS tại địa phương hoặc muốn tự mình tham gia vào công việc vận động chính sách.

MSAA chuyên cải thiện cuộc sống của những người sống chung với MS thông qua đường dây trợ giúp miễn phí, chương trình sản phẩm làm mát, quỹ tiếp cận MRI, và nhiều hơn nữa. Kiểm tra lịch các sự kiện của nó để có các bài thuyết trình giáo dục miễn phí về Hoa Kỳ và Puerto Rico. Hãy dùng thử ứng dụng My MS Manager của nó để theo dõi hoạt động của bệnh, lưu trữ thông tin y tế của bạn và tạo các biểu đồ và báo cáo. (Ứng dụng có sẵn cho cả thiết bị Android và iOS và miễn phí cho những cá nhân bị MS và người chăm sóc của họ.) MSAA cũng đã hợp tác với HealthUnlocked để cung cấp không gian thảo luận và hỗ trợ trực tuyến.

MS Focus cung cấp nhiều chương trình tài trợ khác nhau để cung cấp công nghệ hỗ trợ, máy tính xách tay, hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, chăm sóc tại nhà và các vật dụng làm mát. Trang web cũng cung cấp danh mục các nhóm hỗ trợ MS và liệt kê các sự kiện trực tiếp tập trung vào các hoạt động giáo dục MS, gây quỹ và sức khỏe.

Các dạng MS tiến triển, bao gồm MS tiến triển sơ cấp và thứ phát, có thể gây ra khuyết tật đáng kể về thể chất và nhận thức, và cho đến gần đây, chưa có phương pháp điều trị bằng thuốc nào cho các dạng MS này. Liên minh MS Tiến bộ đang làm việc để thay đổi cuộc sống của những người bị MS tiến triển bằng cách thực hiện nhiều nghiên cứu hơn và tốt hơn để thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị bằng thuốc và các liệu pháp khác cho những người bị ảnh hưởng.

Liên minh MS tập hợp chín tổ chức thành viên với cam kết chung trong việc cải thiện cuộc sống của những người có MS. Nó cung cấp một cách nhanh chóng để tìm ra tổ chức nào trong số những tổ chức này có thể có các chương trình hữu ích cho bạn.

Buổi dạ tiệc hàng năm Cuộc đua Xóa bỏ MS thu hút những người nổi tiếng và rất nhiều tiền để tài trợ cho nghiên cứu điều trị MS. Và mặc dù giá vé của buổi dạ tiệc có thể hơi cao đối với những người bình thường, MS Forum và Expo diễn ra vào ngày hôm sau là miễn phí và mở cửa cho công chúng, đồng thời cung cấp quyền truy cập cho một số nhà nghiên cứu MS hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Khi bạn lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh MS hoặc muốn giúp bạn bè và các thành viên trong gia đình hiểu tình trạng bệnh, trang web Phòng khám Mayo là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Trang web cung cấp thông tin cơ bản về các triệu chứng, chẩn đoán và điều trị cũng như các hình ảnh minh họa đơn giản về những gì đang xảy ra trong cơ thể.

Một cách để giảm bớt cảm giác cô đơn khi gặp MS là lắng nghe người khác nói về tình trạng của họ. Hiệp hội các Trung tâm Đa xơ cứng đã tập hợp một bộ sưu tập các video có những người sống chung với MS cũng như các bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác điều trị MS. Rất có thể bạn sẽ thấy nhiều điều liên quan và có thể là một số ý tưởng mới về cách quản lý MS tốt hơn.

Đây là cơ hội tham gia nghiên cứu MS mà không nhất thiết phải tham gia thử nghiệm lâm sàng. Khi bạn tham gia iConquerMS, bạn đóng góp thông tin về lịch sử, triệu chứng và phương pháp điều trị MS của mình. Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng thông tin của bạn, cùng với thông tin của hàng nghìn người khác đang sống chung với MS, để tìm kiếm các mô hình và manh mối về nguyên nhân của MS và các cách tốt nhất để điều trị nó. Là thành viên iConquerMS, bạn cũng có thể đưa ra đề xuất trực tiếp cho các nhà nghiên cứu về các loại nghiên cứu mà bạn muốn xem đã hoàn thành.

Có rất nhiều blog tuyệt vời của những người bị MS, nhưng lợi thế của việc đăng ký MultipleS vữa.net là bạn nhận được các bài đăng blog thường xuyên từ một loạt các giọng nói đa dạng. Đúng vậy, tất cả họ đều có chung cách chẩn đoán bệnh đa xơ cứng, nhưng mỗi người đều có những trải nghiệm, mối quan tâm và quan điểm riêng về cuộc sống, MS và điểm giao nhau của cả hai.

Mỗi tuần, người dẫn chương trình Jon Strum đề cập đến một chủ đề MS khác, từ cấy ghép tế bào gốc đến những tiến bộ trong phục hồi chức năng đến luật chăm sóc sức khỏe có thể ảnh hưởng đến những người bị MS. Hãy lắng nghe khi anh ấy phỏng vấn các nhà khoa học, nhà hoạt động, người chăm sóc MS và những người khác có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi MS.

Sống chung với MS có nghĩa là sống chung với sự không chắc chắn, và đại dịch COVID-19 chỉ làm tăng thêm sự không chắc chắn đó. Có một điều, người ta không biết chắc liệu những người bị MS có nguy cơ mắc phải COVID-19 cao hơn công chúng hay không, mặc dù có một số lý do để cho rằng họ có thể làm như vậy. Mặt khác, có vẻ như những người bị MS với mức độ khuyết tật cao hơn có nguy cơ phát triển các biến chứng cao hơn nếu họ mắc phải COVID-19.

Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết, bao gồm thời điểm và liệu có an toàn để ra ngoài, ngay cả khi đến văn phòng bác sĩ để được chăm sóc định kỳ hoặc cấp tính. Giữ liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc MS của bạn trong thời gian này là quan trọng và sự sẵn có rộng rãi hơn của y tế từ xa ở Hoa Kỳ kể từ khi đại dịch bắt đầu đã làm cho nó an toàn hơn và đối với một số người, làm điều đó dễ dàng hơn. Nếu bạn chưa thử một lần truy cập ảo, bạn có thể sẽ ngạc nhiên.

Không thể phủ nhận sự lo lắng và sợ hãi mà hầu hết mọi người đang cảm nhận vì COVID-19. Nhưng đối với nhiều người mắc MS, việc sống qua đại dịch đã gọi là kỹ năng chơi mà họ đã học được khi sống chung với MS: cách lập kế hoạch trước cho những chuyến đi chơi đơn giản như đi mua hàng tạp hóa, cách giữ kết nối với gia đình và bạn bè ngay cả khi bạn đang ở khoảng cách vật lý của bạn và làm thế nào để tiếp cận với những gì có sẵn khi những gì bạn thực sự muốn không có sẵn.

Tuy nhiên, ngay cả những người có kỹ năng đối phó bình thường tốt cũng bị căng thẳng bởi những thời điểm bất thường này và điều quan trọng là bạn phải làm những điều bạn biết là tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn, như ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì thói quen hoạt động thể chất và tiếp cận thông tin và hỗ trợ, không chỉ từ bạn bè, mà từ cộng đồng MS lớn hơn. Tất cả các tổ chức vận động chính cho bệnh nhân MS cũng như nhiều tổ chức nhỏ hơn đều có tờ thông tin, đường dây trợ giúp, hội thảo trên web, cuộc trò chuyện, video bài tập.

Nội dung bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 từ vựng công xưởng của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn học viên sẽ trau dồi cho bản thân thật nhiều kiến thức mới từ ChineMaster, chúc các bạn thành công ! Hẹn gặp lại các bạn học viên ở buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời